AbstractsBusiness Management & Administration

Metody analýzy firmy, finanční analýza

by Pavla Pospíšilová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Analýza firmy; rozbor účetních výkazů; SLEPTE analýza; Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí; finanční analýza; SWOT analýza; Firm analysis; analysis of financial statements; SLEPTE analysis; Porter's Five-forces model of competitive environment; financial analysis; SWOT analysis
Record ID: 1097804
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/5351


Abstract

Diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace společnosti NOVÝ DOMOV. Jsou zde představeny různé metody analýzy firmy a finanční analýzy, které jsou následně použity. Návrhy opatření ke zlepšení jsou odvozeny z výsledků analýz.; The diploma thesis deals with evaluation of current situation of company NOVÝ DOMOV. Various methods of firm analysis and financial analysis are introduced, later on they are applied. Proposals of measures for improvement are derived from the analytical results.