AbstractsGeography &GIS

Vybrané problémy analýzy fotogrammetrických systémů

by Libor Boleček
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: digitální fotogrammetrie; souhlasné body; hloubková mapa; subjektivní testy QoE.; digital photogrammetry; corresponding points; depth map; QoE subjective test.
Record ID: 1097803
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/36616


Abstract

Disertační práce se zabývá vybranými partiemi digitální fotogrammetrie. V první části práce je definované téma a popsán současný stav poznání. V následujících kapitolách jsou postupně řešeny čtyři dílčí navzájem navazující cíle. První oblastí je návrh metody pro hledání souhlasných bodů v obraze. Byly navrženy dvě nové metody. První z nich používá konverzi snímků do nepravých barev a druhá využívá pravděpodobností model získaný ze známých párů souhlasných bodů. Druhým tématem je analýza přesnosti výsledné rekonstrukce prostorových bodů. Postupně je analyzován vliv různých faktorů na přesnost rekonstrukce. Stěžejní oblastí je zkoumání vlivu chybného zarovnání kamer a chyby v určení souhlasných bodů. Třetím tématem je tvorba hloubkových map. Byly navrženy dva postupy. První přístup spočívá v kombinaci pasivní a aktivní metody druhý přístup vychází z pasivní metody a využívá spojitosti hloubkové mapy. Poslední zvolenou oblastí zájmu je hodnocení kvality 3D videa. Byly provedeny a statisticky vyhodnoceny subjektvní testy 3D vjemu pro různé zobrazovací systémy v závislosti na úhlu pozorování; This dissertation deals with selected topics of digital photogrammetry. The problem is defined and the state of the art is described in the first part of the dissertation. Four specified aims are solved. The proposal of the method for finding corresponding points is the first topic. Two new methods were proposed. The first method uses conversion of an image to pseudo- colors. The second method used a probabilistic model obtained from the known pairs of the corresponding points. The analysis of the accuracy of the reconstruction is the second solved topic. The influence of the various aspects to the accuracy of the reconstruction is analyzed. The most attention is paid to incorrect camera alignment and errors in finding corresponding points. The third topic is estimation of the depth maps. The two method were proposed. The first method is based on the combination of the passive and active method. The second wholly passive approach uses continuity of the depth map. The last investigative topic is quality of experience of the 3D videos. The subjective tests of the perception of 3D content for the various 3D displaying systems were performed. The dependency of the perception on the viewing angle was also investigated.