AbstractsBiology & Animal Science

Využití rekurzivní metody nejmenších čtverců pro analýzu dynamiky vozidel

by Pavla Sladká
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: dynamický systém; bílý šum; metoda nejmenších čtverců; jednostopý model; adaptivní filtr; rekurzivní algoritmus; koeficienty filtru; dynamic system; white noise; least squares method; single-track model; adaptive filter; recursive algorithm; filter coefficients
Record ID: 1097789
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/23102


Abstract

Tato diplomová práce nastiňuje teoretické základy potřebné pro návrh algoritmu rekurzivní metody nejmenších čtverců a následně jeho aplikaci na experimentální data naměřená při testovacím manévru uskutečněném v roce 2001. Analyzována byla příčná dynamika jednostopého rovinného modelu vozidla. Práce také obsahuje srovnání výsledků získaných jednak rekurzivním algoritmem a dále i algoritmem Kalmanova filtru.; This diploma thesis amplies the theoretical bases required to design the recursive least squares algorithm and, in consequence, its application to the experimental data measured during test manoeuvre realized in 2001. A lateral dynamics of single-track planar model of vehicle was analyzed. It contains also a comparing of the results obtained by the recursive algorithm and Kalman lter algorithm.