AbstractsChemistry

Modifikace PLA reaktivní extruzí

by Jana Matláková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: roubování; kyselina polymléčná; maleinanhydrid; anhydrid kyseliny itakonové; grafting; poly(lactic acid); maleic anhydride; itaconic anhydride
Record ID: 1097567
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/7529


Abstract

Diplomová práce se zabývá roubováním maleinanhydridu a anhydridu kyseliny itakonové na kyselinu poly(mléčnou) (PLA). U modifikované kyseliny poly(mléčné) byla sledována závislost konverze monomerů na různých molárních poměrech monomer/iniciátor při teplotách 180°C a 200°C. Množství naroubovaného monomeru bylo stanovováno acidobazickou titrací a pomocí FT-IR spektroskopií. Vliv stupně naroubování na krystalinitu modifikované PLA byl zjišťován pomocí diferenční kompenzační kalorimetrie, DSC. Degradace PLA byla orientačně pozorována pomocí indexu toku taveniny, MFI.; Diploma thesis deals with grafting of maleic anhydride and itaconic anhydride onto the poly(lactic acid) (PLA). The dependence of conversion on the various molar ratios of monomer to initiator was observed on the modified poly(lactic acid) at the temperatures 180 °C and 200 °C. The amount of grafted monomer was determined due to the acido-basic titration and due to the FT-IR spectroscopy. Effect of grafting value on the crystallinity modified PLA was determined by using differential scanning calorimetry, DSC. Degradation of PLA was observed orientation due to the melting flow index, MFI.