AbstractsChemistry

Chemické modifikace hydrogelů z přírodního polysacharidu

by Hana Poštulková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: přírodní guma; polysacharid; gum karaya; modifikace; charakterizace; rozpustnost ve vodě; deacetylace; natural gum; polysaccharide; gum karaya; modification; characterization; water solubility; deacetylation
Record ID: 1097420
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/30895


Abstract

V teoretické části práce by shrnuty chemické a fyzikální vlastnosti, chemická struktura a využití přírodního polysacharidu gum karaya. Hlavním cíle diplomové práce byla alkalická modifikace původní nerozpustné gum karayi na rozpustný produkt, který může být v budoucnu využit pro další aplikace například v medicíně. Nerozpustnost gum karayi je způsobena přítomností acetylových skupin a vícemocných iontů ve struktuře polysacharidu. Byly zkoumány optimální podmínky pro modifikační proces. Pro modifikaci byl použit hydroxid sodný, draselný nebo amonný a čas modifikace od 1 minuty po 24 hodin pro roztok originální gum karayi s koncentrací od 0,1 do 3 %. Pro určení chemického složení originálního a modifikovaných vzorků byla využita FTIR. Bylo prokázáno, že vzorky A2, B1 - 7, C1 - 8 a E1 - 2 byly zcela deacetylovány, protože pás pro acetylovou skupinu nebyl v FTIR spektrech pozorován. Odstranění acetylových skupin alkalickou modifikací bylo taktéž potvrzeno 13C CP MAS NMR. Pomocí XRD byl prokázán amorfní charakter originálního vzorku. Množství vlhkosti a teplotní stabilita vzorků byly zkoumána pomocí TGA. Bylo zjištěno, že termální stability originální gum karayi je vyšší než u modifikovaných vzorků. Termální stabilita modifikovaných vzorků byla ovlivněna reakčními parametry. Entalpické změny vzorků byly studovány pomocí DSC, nicméně nebyly pozorovány žádné významné rozdíly mezi modifikovanými vzorky a originální gum karayou. Prvkové složení bylo určeno pomocí ICP-OES a byla potvrzena přítomnost vápníku, draslíku a hořčíku ve struktuře polysacharidu. Molekulová hmotnost modifikovaných vzorků byla měřena pomocí GPC a byla stanovena na 8 milionů g·mol-1. Reologické měření roztoků gum karayi bylo provedeno pro určení lineární viskoelastické oblasti. Dále byl sledován efekt NaCl na viskozitu originálního vzorku. Viskozita klesala s vyšším množstvím NaCl. Pokles viskozity originálního vzorku je způsoben výměnou vápenatých iontů za sodné, což vede k uvolnění fyzikálně vázané struktury a tím k vyšší rozpustnosti vzorku ve vodě.; Chemical structure, use and chemical and physical properties of natural polysaccharide gum karaya (Sterculia urens) were summarized in theoretical part of this work. The general goal of the diploma work was modification of original insoluble gum karaya under alkali condition to prepare water soluble sample for further applications. Insolubility of gum karaya is caused by presence of acetyl groups and multivalent ions in the structure of polysaccharide. Optimized conditions for modification process were investigated. Sodium, potassium or ammonium hydroxide, 1 minute to 24 hours of treatment and 0.1 - 3% solution of original gum karaya were used for optimizing the modification process. Original (OGK) and modified (MGK) samples were studied by FTIR to investigate chemical composition. Modified samples A2, B1-7, C1-8 and E1-2 were considered as fully deacetylated because of absence of band at 1725 cm-1 which represents acetyl group. Absence of acetyl groups after modification was also proved by 13C CP MAS…